On June 20, 2023 in Saigon:
Joseph Ho SY Đoàn, Paul Do Anh Tuấn and James Nguyễn  Văn Công
were ordained deacons by Mons. Joseph Nguyen Nang.

On June 20, 2023 in Saigon:
Fr. Peter  Bui  Văn Thong and Fr. Joseph Nguyễn  Văn Quyen,
were ordained Priestly by Mons. Joseph Nguyen Nang.

Photo (L-R): Dan Tuan Paul, Dcn Doan Archbishop John. Bishop Do Quang Kang,
Dan Cong, Fr Quyền, Fr Thong.